mała czcionka normalna czcionka duża czcionka kolor oryginalny czarne tło żółte tło
 

Deklaracja dostępności

Wstęp

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mońkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.pinbmonki.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2008-08-01

Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-31.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Oszczapiński, e-mail: oszczapinski@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 7165400. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać na e-mail: e-mail: sekretariat@pinbmonki.pl

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Z lewej strony budynku przy ul. Wyzwolenia od strony dojścia (szerokim ciągiem pieszym powyżej 1,50 m), do wejścia głównego znajdują się dwa oznaczone na niebiesko miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzi 9 stopni schodów, przy których zamontowane są poręcze oraz bezpośrednio od strony miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy ścianie budynku pochylnia z obustronnymi poręczami dla osób poruszających się na wózkach. W budynku nie ma windy.

Pochylnią można dostać się jedynie na parter budynku, jednakże w wiatrołapie znajduje się domofon, którym można wezwać pracownika. Na parterze wyznaczono miejsce przy którym można załatwić sprawę.

Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem.

W budynku brak jest łazienki i ubikacji z udogodnieniami dla niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W chwili obecnej brak jest w budynku pętli indukcyjnej oraz na stałe zatrudnionego tłumacza języka migowego.