mała czcionka normalna czcionka duża czcionka kolor oryginalny czarne tło żółte tło
 
służba cywilna

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Mońkach

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest to organ administracji rządowej włączony do powiatowej administracji zespolonej. Określone ustawą Prawo Budowlane zadania merytoryczne realizuje on przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, którego jest kierownikiem, w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jako organu i instancji należą zadania i kompetencje: siedziba firmy

  • prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowego przebiegu procesu budowlanego,
  • prowadzenie działalności inspekcyjnej utrzymania obiektów budowlanych,
  • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych,
  • prowadzenie ewidencji o rozpoczęciu i zakończeniu procesu budowlanego,
  • wydawanie pozwoleń na użytkowanie obiektu budowlanego oraz jego kontrola zgodności z opracowanym projektem budowlanym.

Działania kontrolno-inspekcyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego usuwają i likwidują powstające zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia oraz środowiska. Kontrole rozpoczynanych i prowadzonych budów oraz systematyczne kontrolowanie utrzymania obiektów budowlanych wymusza konieczność przestrzegania i stosowania przepisów Prawa Budowlanego.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Zgłaszający się do tutejszego Inspektoratu powinien złożyć podanie z opisem sprawy. W podaniu należy podać dane swoje, właściciela oraz zarządcy obiektu budowlanego, którego sprawa dotyczy oraz adresy zamieszkania lub siedziby, a także dokładną lokalizację obiektu budowlanego. Podanie powinno być adresowane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mońkach.

Sprawy załatwiane są w terminach określonych w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r , poz. 2096 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 64 § 1 w/w ustawy - jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpatrzenia.